top of page

Sudny สุดนี่ ห้องที่มาจากชื่อศิลปินผู้ออกแบบที่นี่

     Sudny ห้องที่ตั้งชื่อผู้ออกแบบโครงการเฌอปา เป็นห้องท่ี่ออกแบบตามความชอบและรสนิยมส่วนตัวขอวอาจารย์สุดฤทัย ที่มีความหรูหรา แต่ถึงไหนถุึงกัน สวยเนี๊ยบเฉียบ เป็นห้องที่สามารถเดินไปทำกิจกรรมที่ต้องการกับน้ำตก Chilly Fall ได้สะดวกที่สุดเพราะตั้งข้างน้ำตก Chilly Fall เลย เรียกว่าถ้านอนละเมอ อาจเผลอตื่นมาในน้ำตก เป็นห้องที่มีหมอนหนุนหัวเป็นน้ำตกเย็นใส มีอ่างอาบน้ำกลางแจ้งริมน้ำตกแบบฟินสุดๆ มาแล้วอาจไม่อยากจากไปไหนเลย 

bottom of page